Fiqh

Fiqh

Fiqh wordt binnen de islam gezien als de jurisprudentie van de sharia. Letterlijk betekent dit het goede inzicht in iets hebben, het weten en het begrijpen van wat iets betekent. Fiqh gaat zowel over islamitische rituelen als over het islamitisch recht. Binnen de verschillende wetscholen, madhhabs, kunnen verschillende ideeën over hetzelfde punt bestaan. Maar als een moslim eenmaal heeft gekozen voor een van de wetscholen moet hij/zij zich aan de regels van die wetschool houden.

De Ahlus Sunnah Wal Djamaa’ah wordt gerepresenteerd door vier wetscholen (Madhaahib): de Hanafi, Maliki, Shafi’i en Hanbali wetschool. De Hanafi wetschool is de grootste van de vier wetscholen. Het is verplicht voor elke Mukallaf om Islamitische kennis op te doen, zodanig dat men de geboden en verboden van Allaah de Verhevene (ﷻ) kan opvolgen. Binnen de Islam wordt grote waarde gehecht aan reinheid (Tahaarah). En dan niet alleen uiterlijke reinheid, maar ook innerlijke reinheid. Indeling door geleerden opgesteld: 

  1. het reinigen van het uiterlijk van rituele en tastbare onreinheden;
  2. de lichaamsdelen reinigen van zonden, zoals onwettige geslachtsgemeenschap, stelen, enz.;
  3. het hart rein maken van slechte eigenschappen, zoals hoogmoed, afgunst, hebzucht, enz.;
  4. het diepste bewustzijn (Sirr) rein maken, zodat men alleen aan Allaah (ﷻ) denkt.

De voorschriften met betrekking tot de rituele reiniging die punt 1 afdekken zijn opgesteld om aan te geven hoe het uiterlijk moet worden gereinigd zodat bepaalde aanbiddingen (o.a. het gebed, het aanraken van de Qur’aan, de omgang om de Heilige Kaa’bah {Tawaaf}) kunnen worden verricht. Voor het verrichten van een aanbidding moet men zowel “ritueel” als “tastbaar” rein zijn. Hoe dit te realiseren wordt in de lessen Fiqh behandeld.

Onderwerpen die bij Fiqh aan de orde komen zijn de kleine wassing (Woedhoe), de grote wassing (Ghoesl), regels en vraagstukken met betrekking tot menstruatie (Haid) en vaginale bloeding door toedoen van een ziekte (Istihaadah). Ook zullen voorschriften met betrekking tot de plaatsvervangende rituele reiniging (Tayammum) en met betrekking tot onreine substanties (Naadjaasaat) worden behandeld.

 

Voorwerpen die onrein zijn geworden kunnen als de voorschriften daarvoor in acht worden gehouden weer rein te krijgen zijn. De tijden van het gebed, het vasten en de zaken die al dan niet het vasten verbreken incl. al dan niet boetedoening (Kaaffaarah) daarvoor te moeten doen, vallen onder de voorschriften en regels onderwezen bij Fiqh

Literatuur

Muatta Imam Mohammed

In het vijfde jaar van de opleiding Aliem-e-Dien wordt fiqh op een hoger niveau aangeboden. In de voorgaande jaren heeft de student verschillende boeken van fiqh onderwezen gekregen waarin de student vanuit verschillende methodieken de Hanafitische fiqh zich heeft eigen gemaakt. Veelal waren dat  boeken waarin categorisch en tekstueel schematisch de fiqh staat beschreven zonder argumentatie en onderbouwing.

In dit jaar is het de bedoeling dat de student in aanraking komt met enige vorm van onderbouwing vanuit de Hadith, waarin aan de ene kant de student leert hoe bepaalde onderwerpen in de fiqh vanuit de Hadith voortvloeien. Tegelijkertijd leert de student hoe de argumentatie door de geleerden werden gedaan van een andere wetsschool en hoe de Hanafitische geleerde daarop reageerde vanuit de Hadith. De student leert dat er raakvlakken tes zijn, maar dat er ook meningsverschil bestaat.

Deze meningsverschil heeft niet de keuze van de geleerde als basis, maar het fundament is altijd of andere overleveringen die tot andere kennis of inzicht leidt, of de het meningsverschil ontstaat bij diversiteit in interpretatie.

Om dit goed tot uiting te laten komen wordt in dit jaar het boek “Muatta Imam Mohammed” gedoceerd. Lees de samenvatting van dit boek in de webshop.

Lesplanning

Les 1 Bab wuqut al-salaah t/m Bab al-woedoe Miemmaa Ghuyyirat al-naar
Les 2 Bab al-radjulie wa al-maratie Yatawadda-aanie mien inaa-ien waahiedien t/m Bab al-wudu bie maa-ie al-bahr
Les 3 Bab al-mash alaa al-khuffain t/m bab al-ightisaal yawm al-djoemoeatie
Les 4 Bab al-ightisaal yawm al-iedain t/m bab al-mustahaada
Les 5 Bab al-mar-ah taraa al-sufrata wa al-kudrata t/m bab Taswieyah al-saff

Les 6 Bab iftietaah al-salaah
Les 7 Bab al-qieraa-ah fie al-salaah khalfa al-imam
Les 8 Bab al-radjul yusbaqu bie bádie al-salaaht/m bab al-ábas bie al-hasaa fie al-salaah wa maa yakrahu mie taswieyyatieh
Les 9 Bab al-tasjahhud fie al-salaah t/m bab salaah al-qaa-ied
Les 10 Bab al-salaah fie al-sawb al-waahied t/m bab fadlie al-quraan wa maa yastahiebbu mien ziekriellah azza wa djall

Les 11 Bab al-radjul yusallamu alaihie wa hoewa yusallie t/m bab qasr al-salaah fie al-safr
Les 12 Bab al-musaafier yadgulu al-misr aw ghairah mataa yutiemmu al-salaah t/m Bab al-radjul yusallie al-maktubah fie baitiehie summa yudriku al-salaah
Les 13 Bab al-radjul tahduru al-salaah wa al-ta-áám bie ayyiehiemaa yabdah t/m bab qiyaam shahr ramadan wa maa fiehie mien al-fadl
Les 14 Bab al-qunut fie al-bahr t/m bab al-salaam fie al-witr
Les 15 Bab sudjud al-quraan t/m Bab al-radjul yarkau duna al-saff aw yarqau fie rukuiehie

Les 16 Bab al-radjul yasallie wa hoewa yahmielu al-shai t/m bab maa yakunu mien al-mawte shahaadatan
Les 17 Abwaab al-djanaaiez t/m bab al-qabr yuttagazu masdjiedan wa musalla ielaihie aw yatawassad
Les 18 Kitab al-zakaatie t/m bab sadaqah al-baqr 
Les 19 Bab al-kanz t/m Bab al-hiedjaamah lie al-saaiemie
Les 20 Bab al-saiem yazra-uhu al-qai aw yataqaaya t/m bab al-itikaaf

Les 21 Kitab al-hadj t/m bab man ahdaa hadyan wa huwa muqiem
Les 22 Bab taqlied al-budn wa ish-aariehaa t/m bab al-muhrim yaghsielu ra-sahu aw yaghtasil
Les 23 Bab maa yakrahu lie al-muhrim an yalbiesa mien al-siyaab t/m Bab al-halaal yazbahu al-said aw  yusieduhu ahl yakul almurim am laa
Les 24 Bab al-radjul yatamier fie ash-hur al-hadj summa radjaá mien ghairie an yahudj t/m bab almustahaada fie al-hadj
Les 25 Bab al-dugul makkah maa yastahiebbu mien alghusl qabla al-dugul t/m bab batn al-muhassar

Les 26 Bab al-salaah bie al-muzdaliefa t/m bab tádjiel al-ahlaal
Les 27 Bab al-quful mien al-hadj aw al-umrah t/m bab nikah al-shighaar
Les 28 Bab nikah al-sier t/m bab al-ázl
Les 29 Kitab al-tallaaq t/m bab tallaaq almaried
Les 30 Bab iedaah umm al-walad t/m bab al-radaaáh

Les 31 Kitab al-dahaayaa wa maa yadjzie-u mienhaa t/m bab aklie al-djaraad
Les 32 Bab zabaaieh nasaaraa al-árab t/m bab dieyah al-djanien
Les 33 Bab al-muwaddiehaa fie al-wadjhie wa al-rassie t/m bab maa yadjiebu fiehie al-qat-ie
Les 34 Bab al-saariq wa qutieát yaduhu aw yaduhu wa riedjluhu t/m bab had al-mamaalie fie al-zienaa wa al-sukr
Les 35 Bab al-had fie al-tariied t/m bab mieras al-walaa

Les 36 Bab mieras al-hamiel t/m bab al-laghw mien al-iemaan
Les 37 Kitab al-buyu fie al-tidjaaraat wa al-salam t/m baiy al-bar-ah
Les 38 Bab baiy al-gharar t/m al-sharieka fie al-baiy t/m bab al-ribaa fiemaa yukaal wa yuzan

Nurul Idah

Er wordt gebruik gemaakt van het boek Van Sheikh Allamaa Maulana Hasan bin Ali Al Sharanbulali (994-1069 H). In zijn werk heeft Allamaa Sharanbulali vanaf het gebed tot en met de hadj gedetailleerd en in chronologische volgorde de fiqh uitgewerkt. Hierin In zijn werk is een overzichtelijke weergave van de te verrichte handelingen opgenomen.

Scroll naar boven